Program „Opieka wytchnieniowa”

14 lipiec, 2021

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO W KWOCIE 25.296 ZŁ

W okresie od lipca 2021r. do grudnia 2021r., Gmina Miasto Elbląg realizować będzie Program„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki
wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, zregenerować się, załatwić sprawy prywatne.
Program kierowany jest do:
członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:
· dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
Program realizowany jest poprzez świadczenie usługi wytchnieniowej, w formie usług opiekuńczych, w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby
niepełnosprawnej, przez Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Elblągu, ul. Skrzydlata 15a.
Wymiar usługi: od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie, z możliwością przedłużenia do 12 godzin dziennie.

Do pobrania:

- regulamin naboru

- załącznik 1

- załącznik 2

- załącznik 3

- załącznik 4


Projekt: „Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin w Elblągu – edycja 2”

1 październik, 2020

Projekt: „Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin w Elblągu – edycja 2”

Okres realizacji: 01.10.2020-30.09.2021

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

1.1 Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

1.2 Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

1.3 Numer i nazwa Działania: RPWM.11.02.00 “Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”

1.4 Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

1.5 Nr Priorytetu Inwestycyjnego: 9iv – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

1.6 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Instytucja Zarządzająca – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

1.7 Numer naboru/konkursu: RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/19

1.8 Tytuł projektu: Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin w Elblągu – edycja 2

Wartość dofinansowania 333 290,31 zł

Lider: Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza „Lazarus” przy ul. Skrzydlatej 15a w Elblągu.

Partner: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Winnej 9 w Elblągu.


Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 42 osób, w tym 26 kobiet i min. 6 osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Elbląg w okresie 1.10.2020-30.09.2021. Odbiorcy to 42 osoby w wieku powyżej 60 roku życia i ich rodziny, zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów oraz ich otoczenie rodzinne. Każdy z uczestników zostanie poddany wieloprofilowej diagnozie zasobów i deficytów przez zespół specjalistów. Na podstawie diagnozy dla każdego uczestnika przygotowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji, obejmująca przynajmniej trzy typy wsparcia określone w projekcie.

W ramach projektu zaplanowano: usługi wolontariacie i animacyjne na rzecz osób starszych i ich otoczenia, spotkania integracyjne, warsztaty i spotkania „szyte na miarę”, zajęcia IT, warsztaty florystyczne, warsztaty autoprezentacji, wizażu i savoir vivre, kulinarne, warsztaty aktywności ruchowej, warsztaty „Wademecum starości – jak oswoić starość ”, usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych, usługi instruktażowe wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego, wsparcie psychologiczne i specjalistyczne.

Projekt “Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin w Elblągu – edycja 2″ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pliki do pobrania (kliknij aby pobrać):

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3 – oświadczenie uczestnika

Załącznik nr 4 – dane uczestników otrzymujących wsparcie

Załącznik nr 5 – zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 6 – informacja o rezygnacji z uczestnictwa

Projekt: „Kompleksowe usługi opiekuńcze dla osób starszych w Elblągu”

2 kwiecień, 2019


(więcej…)

Projekt: „Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin w Elblągu”

2 kwiecień, 2019


(więcej…)

289 bezpłatnych umów użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego

4 styczeń, 2013


Od kwietnia 2011 roku do grudnia 2012 roku podpisaliśmy 289 na bezpłatne użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych. Na testowanie sprzętu w ramach programu podpisaliśmy 92 umowy.

Pomoc specjalistów w ramach projektu „Powrót do samodzielności”.

6 wrzesień, 2012

Pomoc specjalistów w ramach projektu „Powrót do samodzielności”.

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS  zaprasza osoby niepełnosprawne do skorzystania z bezpłatnej pomocy specjalistów w ramach projektu „Powrót do samodzielności”.

(więcej…)

Pomocna dłoń II – Podsumowanie projektu

7 marzec, 2012

Pomocna dłoń II – Podsumowanie projektu

Pomocna dłoń II – Podsumowanie projektu

(więcej…)

ROZLICZANIE PITÓW ZA DARMO

15 luty, 2012

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej ,, Lazarus” w Elblągu zajmuję się rozliczaniem pitów za rok 2011. Nie pobieramy opłat.

(więcej…)

Zamówienie na Teczki ofertowe oraz notatniki

6 luty, 2012

Zamówienie na Teczki ofertowe oraz notatniki.doc Zamówienie na Teczki ofertowe oraz notatniki.doc
121 KB    Pobierz


Zamówienie na wydruk Raportu

6 luty, 2012

Zamówienie na wydruk Raportu.doc

Zamówienie na wydruk Raportu.doc
132 KB   Pobierz

Podsumowanie 2011 roku

25 styczeń, 2012

Rok 2011 to kolejny rok wytężonej pracy, współpracowało z nami około 70 osób w ramach umów  zleceń, w tym opiekunki środowiskowe, lekarz psychiatra, pracownik socjalny oraz psycholog, logopeda, rehabilitanci, wykładowcy – głównie w ramach realizacji zadań projektowych.

Prowadząc szeroki wachlarz usług, pomagamy około 410 – ciu osobom miesięcznie. Odbiorcami tej pomocy są osoby w różnym przedziale wiekowym, niejednokrotnie są to rodziny z dziećmi, dotknięte patologiami społecznymi, tragediami losowymi itp.

(więcej…)

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

11 styczeń, 2012

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS oferuje bezpłatne, specjalistyczne usługi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Powrót do samodzielności”.

Z usług mogą skorzystać osoby niepełnosprawne po przebytych udarach i wylewach, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z terenu Miasta Elbląga, Powiatu Elbląskiego i Powiatu Braniewskiego, w wieku aktywności zawodowej.

(więcej…)

Realizacja Programu „Powrót do samodzielności”

12 grudzień, 2011

Realizacja Programu  „Powrót do samodzielności”


Masaż Klasyczny – szkolenie

25 październik, 2011

Masaż Klasyczny - szkolenie

(więcej…)

Powrót do samodzielności – wznowienie programu

24 sierpień, 2011


Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS wznowiło realizację projektu pn. „Powrót do samodzielności”, który współfinansowany jest ze środków PFRON. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Beneficjentami pomocy są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

(więcej…)

Aktualności z realizacji projektu „Pomocna Dłoń II”

30 czerwiec, 2011

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „LAZARUS” jest w trakcie realizacji projektu „Pomocna Dłoń II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach w/w projektu realizuje się kursy:

POMÓŻ SOBIE

26 październik, 2010

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „LAZARUS” jest w trakcie realizacji II edycji projektu „Pomocna dłoń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Podejmowane są kolejne działania promocyjne i rekrutacyjne na kurs „Opiekunka środowiskowa” oraz „Masaż klasyczny”. (więcej…)

Kolejne kursy rozpoczęte !!!

14 wrzesień, 2010

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im .Św. Łazarza LAZARUS organizuje w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki kursy kwalifikacyjne „Opiekunka środowiskowa”, „Masaż klasyczny”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program ten nosi nazwę „Pomocna dłoń” i skierowany jest do osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Zadaniem tego programu jest przeciwdziałanie bezrobociu i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Kursy realizowane są w miejscowościach: Elbląg, Biskupiec, Klebark Wielki, Kętrzyn oraz Susz. (więcej…)

Informacja o realizacji projektu „Pomocna dłoń II”

10 sierpień, 2010

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS realizuje projekt „Pomocna dłoń II” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach w/w programu zakończyły się kursy kwalifikacyjne na „Opiekunkę środowiskową” w Elblągu i Suszu. Uczestniczki kursu z końcowego egzaminu osiągnęły głównie oceny dobre i bardzo dobre. Średnia ocen z egzaminu w Elblągu wyniosła 4.22 a w Suszu 4.5. Cztery absolwentki z Elbląga zostały skierowane na staż opłacony przez Powiatowy Urząd Pracy. Kolejne dwie osoby zostały zatrudnione przez Polski Czerwony Krzyż oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu. (więcej…)

Powrót do samodzielności

19 czerwiec, 2010

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS realizuje projekt pn. „Powrót do samodzielności”, który współfinansowany jest ze środków PFRON.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu). (więcej…)

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU „POMOCNA DŁOŃ II”

8 czerwiec, 2010

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS jest w trakcie realizacji projektu „Pomocna dłoń” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (więcej…)

“Powrót do samodzielności”

2 czerwiec, 2010

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS realizuje projekt pn. „Powrót do samodzielności”, który współfinansowany jest ze środków PFRON.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu).

Beneficjentami pomocy są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. (więcej…)

„Powrót do samodzielności”

27 kwiecień, 2010

Od początku rozpoczęcia programu „Powrót do samodzielności” podpisaliśmy 68 umów bezpłatnego użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt rehabilitacyjny jest dobierany dla pacjenta po określeniu jego potrzeb przez specjalistów: pracownika socjalnego i rehabilitanta na podstawie Kwestionariusza indywidualnego planu działań. Do najczęściej wypożyczanego sprzętu należą: łóżka szpitalne, materace pneumatyczne, chodziki, ergometry rowerowe, orbitreki, steppery, lampy sollux, materace rehabilitacyjne. Sprzęt jest dostarczany do beneficjentów przez naszych kierowców i pozostawiany u chorego bezpłatnie na okres 3 miesięcy. (więcej…)

Rozpoczęcie II edycji projektu „Pomocna dłoń”

13 kwiecień, 2010

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS rozpoczyna II edycję projektu Pomocna dłoń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS. Celem ogólnym projektu jest dotarcie do osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, szczególnie dotkniętego zjawiskiem bezrobocia. Więcej informacji w zakładce Pomocna dłoń.

Impreza z okazji pożegnania zimy i pierwszego dnia wiosny.

22 marzec, 2010

Dnia 19.03.2010 r. w ŚDS „LAZARUS” odbyła się impreza z okazji pożegnania zimy i pierwszego dnia wiosny. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Zespół „Szwagra” z WTZ w Elblągu wraz z uczestnikami tych zajęć oraz Panią kierownik WTZ – Panią Iwoną Pietraszkiewicz. (więcej…)

Informacje o realizacji projektu „Pomocna dłoń II”

17 marzec, 2010

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS otrzymało środki finansowe na realizację projektu „Pomocna dłoń II” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projektu „Pomocna dłoń II” będzie realizowany od kwietnia 2010 roku do marca 2012 r. W ramach tego projektu zostanie przeprowadzonych 13 kursów, w tym 9 kursów na opiekunkę środowiskową i 4 kursy masażu klasycznego. Szkolenia są całkowicie bezpłatne, przewidziano również zwrot kosztów dojazdu na szkolenie dla beneficjentów z poza miasta Elbląga oraz gorący posiłek. (więcej…)

„Powrót do samodzielności”

12 marzec, 2010

Od początku rozpoczęcia programu „Powrót do samodzielności” tj. od 01.01.2010 r., podpisaliśmy 45 umów, w ramach, których bezpłatnie użyczyliśmy sprzęt rehabilitacyjny. Sprzęt ten jest dobierany indywidualnie dla pacjenta, po określeniu jego potrzeb przez specjalistów: pracownika socjalnego i rehabilitanta na podstawie Kwestionariusza indywidualnego planu działań i pozostaje u chorego bezpłatnie na okres 3 miesięcy. (więcej…)

Program „Powrót do samodzielności”

11 styczeń, 2010

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS informuje iż rozpoczął realizację programu: Zadanie realizowane w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późniejszymi zm.) „Powrót do samodzielności”.

(więcej…)