Działalność

1. Usługi medyczno – pielęgnacyjne

2. Usługi opiekuńcze

3. Usługi transportowe

4. Wypożyczalnia sprzętu

5. Ośrodek szkoleniowy aktywizacji zawodowej

6. Bank żywności

——————————————–———————————————————–

1. Usługi medyczno – pielęgnacyjne

Usługi medyczno-pielęgnacyjne świadczone w domu chorego są formą pomocy skierowaną do osób chorych, niepełnosprawnych, po zabiegach szpitalnych. Wśród pacjentów znajdują się osoby chore na cukrzyce, stwardnienie rozsiane, nowotwory itp. Dyplomowane pielęgniarki wykonują zastrzyki, podają insulinę, mierzą ciśnienie, poziom cukru we krwi, zmieniają opatrunki, wykonują toaletę, podają kroplowe wlewy dożylne, przeprowadzają rozmowy terapeutyczne. Udzielają porad z zakresu promocji zdrowia jak również instruktażu w rodzinie chorego na temat wspomagania i kontynuacji leczenia oraz stosowania konieczności rehabilitacji. Pomoc medyczno-pielęgnacyjna jest prowadzona od rozpoczęcia działalności stowarzyszenia tj. od 01 marca 2000 roku. W grudniu 2002 roku został podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług pielęgniarskich w domu chorego, który umożliwił udzielenie bezpłatnych usług pielęgniarskich dla obłożnie chorych pacjentów. Jest to profesjonalna pomoc pielęgniarska przez 7 dni w tygodniu, Świadczone są usługi w zakresie: czynności pielęgnacyjno-higienicznych (toaleta całego ciała, zmiana bielizny pościelowej i osobistej, zmiana pozycji w łóżku itp.), czynności pielęgnacyjno-lecznicze (pomoc w żywieniu i nawadnianiu), profilaktyki przeciwodleżynowej, leczeniu odleżyn i odparzeń.

Do góry

2. Usługi opiekuńcze

Jest to forma pomocy udzielana osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność nie są w stanie funkcjonować samodzielnie i wymagają pomocy osoby drugiej. Często nie mogą liczyć na wsparcie i pomoc swoich najbliższych. Korzystający z tej formy pomocy to osoby najczęściej w wieku poprodukcyjnym, ze schorzeniami wieku starczego, z reumatyzmem, osteoporozą, z chorobami serca i układu krążenia, chorobami Alzheimera, Parkinsona, z powikłaniami po amputacjach lub złamaniu kończyn. Najczęściej są to pacjenci leżący, lub poruszający się o lasce, kulach czy też na wózku inwalidzkim, u których został zakończony proces leczenia szpitalnego, a dalsze leczenie i rekonwalescencja odbywa się w domu chorego. Opiekunki pomagają w zapobieganiu codziennych potrzeb życiowych swoich pacjentów (opieka higieniczna, sanitarna, pielęgnacyjna). Pomoc ich niezbędna jest w kontynuacji leczenia i pielęgnacji chorego (zapobieganie powstawaniu odleżyn, odparzeń), odprowadzanie na zabiegi specjalistyczne, zamawianie wizyt lekarskich. Niezwykle ważnym zadaniem jest również utrzymanie w czystości w pomieszczeniach podopiecznego, palenie w piecu, przygotowanie posiłków, zaopatrywanie w niezbędne przedmioty codziennego użytku, realizowanie recept, pomoc w podtrzymywaniu aktywności życiowej. Niejednokrotnie pomagają w załatwianiu spraw urzędowych, towarzyszą w każdym niezbędnych przedsięwzięciu swoich podopiecznych.
Usługi opiekuńcze realizowane są na podstawie umowy zawartej w 2001 roku z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Elblągu, gdzie koszty wykonywanych zleceń pokrywane są z budżetu miasta. Opieka również sprawowana jest na podstawie prywatnych umów zawartych pomiędzy stowarzyszeniem a osobą potrzebującą wsparcia, która ponosi całkowity koszty za świadczone usługi.

Do góry

3. Usługi transportowe

Jest to forma pomocy świadczona od 2002 roku, wprowadzona z uwagi na istniejące w tym zakresie zapotrzebowanie ze strony osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie Lazarus posiada pięć samochodów, w tym trzy samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i noszach. Wszystkie samochody wyposażone są w radiotelefony, co umożliwia nawiązanie szybkiego kontaktu z bazą, jak również każdy z kierowców wyposażony jest w telefon komórkowy. Korzystający z tej formy pomocy to przede wszystkim osoby ze schorzeniami układu ruchu, z zaburzeniami motorycznymi organizmu, poruszający się na wózkach inwalidzkich, przy pomocy kul lub laski, osoby niewidome czy też z zaburzeniami psychicznymi. Coraz liczniejszą grupę korzystających z usług transportowych stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym oraz przewlekle chore ze znacznym upośledzeniem zdolności do samodzielnego poruszania się, które w realizacji swych potrzeb są niemal całkowicie uzależnione od innych. Dzięki tej formie pomocy niepełnosprawni mogą aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym, społecznym, w pełni korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych i różnych form rekreacji.

Do góry

4. Wypożyczalnia sprzętu

Wypożyczalnia sprzętu medyczno rehabilitacyjnego zaczęła funkcjonować od marca 2000 roku. Obecnie mieści się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Skrzydlatej 15 A. Czynna jest w godzinach od 10.00 do 15.00. Główny założycielem stacji Lazarus Hilwsferk z Niemiec wyposażył stację Lazarus – Elbląg w następujący sprzęt:

  • łóżka ortopedyczne,
  • materace przeciwodleżynowe,
  • wózki inwalidzkie,
  • podnośniki wannowe,
  • krzesła kąpielowe, krzesła klozetowe,
  • chodziki,
  • kule,
  • sprzęt do inhalacji,
  • aparaty do mierzenia ciśnienia, glukometry,
  • środki opatrunkowe oraz drobny sprzęt medyczny

Pracownik odpowiedzialny za magazyn wypożycza sprzęt w oparciu o obowiązujący cennik. Dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej stosuje się ulgi i zwolnienia. Wypożyczalnia cieszy się ogólnym zainteresowaniem i z dnia na dzień przybywa osób zainteresowanych tą formą wypożyczenia.
Opłaty za wypożyczony sprzęt są miesięczne , orientacyjne , dostosowane do możliwości finansowych pacjenta.
W ramach programu „Powrót do samodzielności” 2010 -2013 współfinansowanego ze środków PFRON istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 055/642 70 05 wew. 17

Do góry

5. Ośrodek szkoleniowy aktywizacji zawodowej

Stowarzyszenie Lazarus widząc ogromne problemy bezrobocia w naszym rejonie podjęło decyzję o utworzeniu Ośrodka Szkoleniowego Aktywizacji Zawodowej. Ośrodek ten rozpoczął działalność 20 września 2003 roku. W ramach jego działalności w 2004 roku przeprowadzono 30 edycje 100 godzinnego kursu dla opiekunek środowiskowych i jeden kurs 50 godzinny dla opiekunek dziecięcych. Z tej formy kursów skorzystało 175 osób a 30 % znalazło zatrudnienie w stowarzyszeniu. Kurs dla opiekunek dziecięcych ukończyło 25 osób. W tym samym roku zorganizowano kurs opiekunki środowiskowej z nauką języka niemieckiego, gdzie odbyły się praktyki na terenie Niemiec. Lazarus podnosząc kwalifikacje zawodowe jednocześnie stwarza realne możliwości podjęcia pracy zawodowej zarówno u siebie jak i w innych organizacjach. W ostatnich latach 2007 -2009 odbyły się szkolenia z projektów systemowych dla osób z niskim wykształceniem i zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy byli klientami pomocy społecznej.

Do góry

6. Bank żywności

Elbląskie Stowarzyszenie wspiera osoby ubogie i zagrożone wykluczeniem społecznym w różnym zakresie i formie. Jednym z elementów pomocy stowarzyszenia jest prowadzenie punktu charytatywnego , który został uruchomiony w lipcu 2003 roku. W punkcie wydawana była pomoc w postaci: odzieży używanej, podręczników, zabawek oraz produktów żywnościowych pozyskiwanych od darczyńców prywatnych i hurtowni spożywczych. Obecnie stacja zaangażowała się w rozdzielnictwo żywności unijnej dla najuboższych mieszkańców miasta Elbląga kierowanych przez zespoły pracy socjalnej.

Do góry

9 luty, 2010

Brak możliwości komentowania.