Projekt: „Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin w Elblągu”


Okres realizacji: 01.04.2019-31.03.2020

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

1.1 Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

1.2 Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

1.3 Numer i nazwa Działania: RPWM.11.02.00 “Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej

jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”

1.4 Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze

środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

1.5 Nr Priorytetu Inwestycyjnego: 9iv – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości

usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

1.6 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Instytucja Zarządzająca – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

1.7 Numer naboru/konkursu: RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18

1.8 Tytuł projektu: Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin w Elblągu

Wartość dofinansowania 355 150,18 zł

Lider: Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza „Lazarus” przy ul. Skrzydlatej 15a w Elblągu.

Partner: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Winnej 9 w Elblągu.


Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 42 osób, w tym 26 kobiet i min. 6 osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Elbląg w okresie 1.04.2019-31.03.2020. Odbiorcy to 42 osoby w wieku powyżej 60 roku życia i ich rodziny, zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów oraz ich otoczenie rodzinne. Każdy z uczestników zostanie poddany wieloprofilowej diagnozie zasobów i deficytów przez zespół specjalistów. Na podstawie diagnozy dla każdego uczestnika przygotowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji, obejmująca przynajmniej trzy typy wsparcia określone w projekcie.

W ramach projektu zaplanowano: usługi wolontariacie i animacyjne na rzecz osób starszych i ich otoczenia, spotkania integracyjne, warsztaty i spotkania „szyte na miarę”, warsztaty jak radzić sobie samodzielnie w gospodarstwie domowym, zajęcia IT, warsztaty florystyczne, wizażu i savoir vivre, kulinarne, radzenia sobie ze stresem, o bezpieczeństwie dla seniora, grę edukacyjną ”Efektywne zarządzanie zasobami”, usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych, usługi instruktażowe wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego, wsparcie psychologiczne.


Projekt “Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin w Elblągu” jest współfinansowanyze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pliki do pobrania (kliknij aby pobrać):

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3 – oświadczenie uczestnika

Załącznik nr 4 – dane uczestników otrzymujących wsparcie

Załącznik nr 5 – zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 6 – informacja o rezygnacji z uczestnictwa

2 kwiecień, 2019

Brak możliwości komentowania.