Projekt: „Kompleksowe usługi opiekuńcze dla osób starszych w Elblągu”


Okres realizacji: 01.04.2019-30.06.2021

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

1.1 Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

1.2 Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

1.3 Numer i nazwa Działania: RPWM.11.02.00 “Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej

jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”

1.4 Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze

środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

1.5 Nr Priorytetu Inwestycyjnego: 9iv – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości

usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

1.6 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Instytucja Zarządzająca – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

1.7 Numer naboru/konkursu: RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18

1.8 Tytuł projektu: Kompleksowe usługi opiekuńcze dla osób starszych w Elblagu

Wartość dofinansowania 356 901,67 zł

Lider: Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza „Lazarus” przy ul. Skrzydlatej 15a w Elblągu.

Partner: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Winnej 9 w Elblągu.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla łącznej grupy 42 seniorów w wieku od 60 roku życia z terenu Miasta Elbląg (26 kobiet i 16 mężczyzn) w tym min. 6 osób z niepełnosprawnościami w okresie od 1.04.2019 do 30.06.2021 poprzez realizację zintegrowanych usług społecznych. Działania skierowane są do seniorów, zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy z powodu pogarszającego się zdrowia psychofizycznego, samotności, poczucia wykluczenia społecznego lub zaniedbań w opiece ze strony rodziny wymagają wsparcia w dostępie do usług społecznych. Zaplanowano: wsparcie dla 22 seniorów w miejscu zamieszkania w formie: 1) usług opiekuńczych o charakterze interwencyjnym w dni wolne od pracy, święta, weekendy i popołudnia w ciągu tygodnia 2) wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego, 3) poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez dietetyka, 4) poradnictwa specjalistycznego psychologa. Grupie 20 seniorów, którzy z uwagi na samotność lub zaniedbania ze strony najbliższej rodziny w opiece, wymagają asystentury w codziennym funkcjonowaniu, zaplanowano: 1) indywidualne wsparcie w osobie asystenta 10 h m-ce przez 12 miesięcy. Dla każdego uczestnika sporządzona zostanie wieloprofilowa diagnoza, na podstawie której ustalona zostanie indywidualna ścieżka wsparcia. Dla seniorów, którzy mieszkają z rodzina, a która nie sprawuje opieki nad seniorem i nie zabezpiecza jego potrzeb w tym zakresie, asystent będzie pracował również jego rodziną. 2) poradnictwo specjalistyczne: treningów umiejętności społecznych z psychologiem, 3) spotkania seniorów w MINI KLUBie.


Projekt Kompleksowe usługi opiekuńcze dla osób starszych w Elblągu” jest współfinansowanyze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pliki do pobrania (kliknij aby pobrać):

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3 – oświadczenie uczestnika

Załącznik nr 4 – dane uczestników otrzymujących wsparcie

Załącznik nr 5 – zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 6 – informacja o rezygnacji z uczestnictwa2 kwiecień, 2019

Brak możliwości komentowania.