Pomocna dłoń

9 luty, 2010

Pomocna dłoń

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS w roku 2008 otrzymał środki finansowe na realizację projektu „Pomocna dłoń” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. (więcej…)