289 bezpłatnych umów użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego


Od kwietnia 2011 roku do grudnia 2012 roku podpisaliśmy 289 na bezpłatne użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych. Na testowanie sprzętu w ramach programu podpisaliśmy 92 umowy.
Zasady udostępniania
urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego
w ramach realizacji programu pn.:
„Powrót do samodzielności”
1. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych funkcjonuje w ramach działalności Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza  LAZARUS”.
2. Wypożyczalnia dysponuje:


- sprzętem rehabilitacyjnym takim jak: wózki inwalidzkie, kule, laski, balkoniki, chodziki,
- urządzeniami pomocniczymi, którymi są urządzenia do terapii i ćwiczeń indywidualnych beneficjentów, których stosowanie wspomaga aktywną rehabilitację i nie wymaga nadzoru specjalisty.


3. Sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia pomocnicze są udostępniane osobom, które:
4. Posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
5. Podstawę udostępnienia sprzętu stanowi umowa użyczenia zawarta między Beneficjentem lub osobą go reprezentującą a Wypożyczającym, reprezentowanym przez Specjalistę ds. doradztwa i doboru sprzętu rehabilitacyjnego
6. Warunkiem udostępnienia sprzętu jest oświadczenie złożone przez Beneficjenta, iż zapoznał się z zasadami użytkowania sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzeń pomocniczych.
7. Warunkiem udostępnienia określonego sprzętu jest przedstawienie następujących dokumentów:
8. Zaświadczenia lekarskiego dotyczącego stanu zdrowia,
9. Pisemne wskazania lekarza prowadzącego lub rehabilitanta określające rodzaj sprzętu lub urządzenia pomocniczego,
10. Dowodu osobistego osoby, która będzie korzystała z wypożyczonego sprzętu,
11. Dowodu osobistego osoby pożyczającej sprzęt.
12. Sprzęt jest udostępniany na czas określony, nieodpłatnie. Pożyczający wpłaca kaucję zwrotną jako zabezpieczenie finansowe w przypadku udostępnienia sprzętu przekraczającego wartość przeciętnego wynagrodzenia w kwocie;

- 200 zł. dla sprzętu o wartości 2500 zł. – 5000 zł.
- 400 zł. dla sprzętu o wartości pow. 5000 zł.


13. W przypadku, gdy Pożyczający pragnie przedłużyć czas wypożyczenia sprzętu, zobowiązany jest on do zawiadomienia o tym fakcie Wypożyczającego w celu podpisania aneksu do umowy. Powinno to nastąpić jednak nie później niż w ostatnim dniu terminu wypożyczenia określonego w umowie.
14. Zwrot sprzętu powinien nastąpić nie później niż do trzech dni od daty wygaśnięcia umowy użyczenia.
15. Odpowiedzialność materialną za umyślne zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonego sprzęt ponosi wobec Wypożyczającego Pożyczający.
16. Zmiana użytkownika sprzętu może nastąpić tylko za zgodą Wypożyczającego poprzez podpisanie aneksu do umowy.
17. Wypożyczający zapewnia bezpłatne usługi w zakresie naprawy, konserwacji oraz serwisu wypożyczonego sprzętu.
18. Nie respektowanie przez Pożyczającego niniejszych Zasad Udostępniania Sprzętu stanowi podstawę rozwiązania umowy użyczenia, co wiąże się z odebraniem użyczonego sprzętu.
19. Wypożyczający prowadzi ewidencję usług, która będzie zawierać takie pozycje jak:

- datę wykonania usługi,
- dane personalne beneficjenta,
- stopień i rodzaj niepełnosprawności,
- rodzaj usługi, z której skorzystał beneficjent (wypożyczenie sprzętu, rodzaj udostępnionego sprzętu lub urządzenia pomocniczego, porada),
- zakres usługi (okres, na jaki sprzęt został wypożyczony, doradztwo i dopasowanie sprzętu, testowanie sprzętu),
- rodzaj porady, jaką uzyskał członek rodziny lub opiekun beneficjenta
- konserwacja i serwis sprzętu (rodzaj sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzenia pomocniczego, rodzaj naprawy lub konserwacji)
- przyczyna zgłoszenia się beneficjenta o pomoc do Wnioskodawcy


20. Źródła finansowania pomocy udzielanej w ramach realizacji projektu:
- PFRON
- Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS


4 styczeń, 2013

Brak możliwości komentowania.