Powrót do samodzielności

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS realizuje projekt pn. „Powrót do samodzielności”, który współfinansowany jest ze środków PFRON.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu).

Beneficjentami pomocy są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych – wypożyczalnia sprzętu

W ramach projektu funkcjonować będzie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych, codziennie w godz. 7.00 – 15.00.

Wypożyczalnia świadczyć będzie bezpłatne usługi w zakresie:

  • doradztwa oraz odpowiedniego dopasowania sprzętu wg potrzeby osoby niepełnosprawnej
    • bezpłatne użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych beneficjentom
    • bezpłatny dowóz tego sprzętu do miejsca zamieszkania beneficjentów
  • możliwość przetestowania sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przed ich zakupem
    • serwis i konserwacja sprzętu rehabilitacyjnego.

2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych

Usługi prowadzone są w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przez co dają możliwość lepszego poznania ich warunków życiowych, sytuacji rodzinnej a przez to skutecznego ich wspierania.

W zależności od okoliczności i przeżywanych trudności osoba niepełnosprawna skorzysta z różnego rodzaju wsparcia:

  1. poradnictwa psychologicznego
  2. poradnictwa społecznego prowadzonego przez pracownika socjalnego.

3. Prowadzenie indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych

W ramach Projektu świadczone będą usługi rehabilitacyjne w środowisku domowym beneficjenta, których celem jest poprawa sprawności i samodzielności w zakresie samoopieki, stabilny stan zdrowia, przyspieszenie procesu adaptacyjnego, a także powrót do aktywności społecznej i zawodowej osoby niepełnosprawnej.

W zakres usług wchodzić będzie:

a. prowadzenie indywidualnych zajęć przez rehabilitanta, które mają na celu; poprawę dotychczasowej sprawności osoby niepełnosprawnej, zwiększenie umiejętności ruchowych niezbędnych do samodzielnego  funkcjonowania, naukę efektywnego wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego, włączenie osób niepełnosprawnych w życie społeczne,  profilaktykę i edukację zdrowotną osób niepełnosprawnych.

b. prowadzenie indywidualnych zajęć przez logopedę; reedukacja zaburzeń mowy, w przypadku utraty nabytych już umiejętności porozumiewania się, terapia zakłóceń i zaburzeń mowy, oddziaływanie na psychikę pacjenta w celu umożliwienia mu prawidłowego funkcjonowania społecznego, zapobieganie wtórnym skutkom zaburzeń mowy.

c. prowadzenie opieki nad osobą niepełnosprawną przez pielęgniarkę/opiekunkę;  nauka samoobsługi, dotycząca między innymi takich czynności jak: samodzielne jedzenie, mycie się, ubieranie i załatwianie potrzeb fizjologicznych, nauka zaradność życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu, dotycząca między innymi takich czynności jak: przygotowywanie posiłków (terapia kulinarna) pranie, dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, gospodarowanie pieniędzmi, dokonywanie zakupów, dbanie o czystość i porządek we własnym mieszkaniu itp.

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 55 642 70 05 wew. 108 lub w siedzibie Stowarzyszenia LAZARUS w Elblągu przy ul. Skrzydlatej 15a.

19 czerwiec, 2010

Brak możliwości komentowania.