Kończy się realizacja projektu „Pomocna dłoń”

Kończy się realizacja projektu „Pomocna dłoń” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach Projektu przeprowadzone zastały szkolenia zawodowe, takich jak:  opiekunka środowiskowa, asystent medyczny, masaż klasyczny.

5 styczeń, 2010

Komentarze