Pomocna dłoń

Projekt „Pomocna Dłoń” realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kwota budżetu projektu: 1 057 456,08 zł

Okres realizacji projektu: od 01.09.2008 – 28.02.2010 r.

Obszar objęty działaniem: Województwo Warmińsko- Mazurskie, Powiat Elbląg, Powiat szczycieński, Powiat olsztyński, Gmina Jeziorany i Purda, Powiat kętrzyński.

Projekt „Pomocna dłoń” skierowany jest do beneficjentów pomocy społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze wzglądu na brak zatrudnienia.

Celem ogólnym partnerstwa „Pomocna dłoń” jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu beneficjentów pomocy społecznej poprzez ich aktywizacje społeczną i zawodową.

Cele szczegółowe projektu to:

- przełamywanie barier psychologicznych beneficjentów pomocy społecznej w aktywnym poszukiwaniu pracy,

- Wzrost atrakcyjności zawodowej poprzez dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy

- wzrost aktywności, samooceny oraz samodzielności poprzez aktywizację społeczną

- wzrost, poziomu zatrudnienia wśród beneficjentów pomocy społecznej.

Realizacja działań aktywizujących społecznie – wsparcie psychologiczne oraz zawodowo – poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe przyczyniają się do osiągnięcia celu projektu.

Działania:
1.      Wsparcie psychologiczne obejmuje warsztaty psychologiczne ukierunkowane na wzrost samooceny oraz motywacji do podjęcia działań takich jak : szkolenia, poszukiwanie pracy czy też pozostanie w zatrudnieniu, Warsztaty będą trwały 15 h przez 3 dni. Zostanie zorganizowanych 12 grup warsztatowych, każda po 10 osób.
2.      Poradnictwo zawodowe obejmuje warsztaty grupowe z aktywnego poruszania się po rynku pracy. Celem poradnictwa zawodowego będzie przygotowanie do podjęcia oraz utrzymania zatrudnienia. Planujemy organizację dwudniowych warsztatów (10h) dla 12 grup warsztatowych, każda po 10 osób.
3.      Organizacja szkoleń zawodowych: opiekunka środowiskowa, asystent medyczny, oraz masaż klasyczny. Szkolenia te powiązane są z rosnącą potrzebą rynku na usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych. Beneficjenci po pozytywnym zakończeniu szkolenia będą mogli uzyskać zatrudnienie w takich instytucjach jak: PCK, domy opieki, które już w tej chwili mają trudności ze znalezieniem wykwalifikowanego personelu.
Grupa docelowa:
Wsparciem zostanie objętych 120 osób – beneficjentów opieki społecznej, którzy ze względu na brak zatrudnienia wynikający z ich niskiej aktywności społeczno- zawodowej są zagrożeni wykluczeniem społecznym. 70 BO będzie zamieszkiwało miasto Elbląg oraz przyległe gminy, 50 BO będzie pochodziło: z Kętrzyna (10), Klebark (10), Jeziorany (10), Biskupiec (10). Rekrutacja będzie prowadzona w partnerstwie z MOPS w Elblągu oraz nieformalnie z OPS w poszczególnych miejscowościach (Kętrzyn, Szczytno, Klebark, Jeziorany, Biskupiec).

9 luty, 2010

Komentarze