Pomocna dłoń

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS w roku 2008 otrzymał środki finansowe na realizację projektu „Pomocna dłoń” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu „Pomocna dłoń” jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu beneficjentów pomocy społecznej poprzez ich aktywizacje społeczną i zawodową.

Projekt przewiduje przeprowadzenie cyklu szkoleń zawodowych, takich jak:

opiekunka środowiskowa – termin: grudzień 2009 Kętrzyn

asystent medyczny – termin: listopad 2009 Elbląg

masaż klasyczny – termin: wrzesień 2009 Elbląg

Szkolenia te powiązane są z rosnącą potrzebą rynku na usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych. Po zakończeniu szkolenia beneficjenci będą mogli uzyskać zatrudnienie w takich instytucjach jak: PCK, domy opieki, które już w tej chwili mają trudność ze znalezieniem wykwalifikowanego personelu.

Wszystkie szkolenia poprzedzone będą warsztatami psychologicznymi oraz warsztatami z zakresu poradnictwa zawodowego w ramach projektu „Pomocna dłoń”.

Szkolenia są całkowicie bezpłatne, przewidziano również zwrot kosztów dojazdu na szkolenie dla beneficjentów z poza miasta Elbląga oraz gorący posiłek.

Projekt skierowany jest do beneficjentów pomocy społecznej – osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na brak zatrudnienia (osoby długotrwale bezrobotne, osoby niezatrudnione, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne, osoby powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich, osoby po pięćdziesiątym roku życia, młodzież w wieku 15-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym).

Szczegółowych informacji udzieli Pani Wioletta Sinkiewicz pod numerem telefonu (055) 642 70 05 wew. 108 w godz. od 7.00 do 15.00

9 luty, 2010

Komentarze