O NAS

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS jest organizacją pozarządową działającą w obszarach pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Podstawowym celem działania „Lazarusa” jest niesienie pomocy starszym, chorym i niepełnosprawnym  Jako organizacja pożytku publicznego każdego dnia docieramy do ludzi, którzy  potrzebują naszego wsparcia.

Stowarzyszenie Lazarus oferuje podopiecznym nie tylko profesjonalną pomoc w każdej dziedzinie życia, ale kompensuje braki wynikające z istniejącej choroby czy osamotnienia. Do chwili obecnej Stowarzyszenie Lazarus:

  • pielęgnuje obłożnie chore osoby,
  • rehabilituje osoby niepełnosprawne i wyposaża w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny,
  • transportuje całodobowo osoby chore i niepełnosprawne,
  • realizuje przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do szkół jaki i ośrodków opiekuńczo- wychowawczych,
  • tworzy indywidualne programy pomocy, rehabilitacji i terapii,
  • aktywizuje zawodowo osoby długotrwale bezrobotne,
  • wydaje żywność unijną dla najuboższych mieszkańców Elbląga.

RYS HISTORYCZNY

Stowarzyszenie LAZARUS Elbląg powstało w grudniu 1999r. z inicjatywy Zarządu Miasta Elbląga i LAZARUS Hilfswerk.
Założyciele kierowali się kilkoma ważnymi aspektami przemawiającymi za powstaniem takiej organizacji w naszym mieście:
Elbląg staje się miastem ludzi starszych i starzejących się (30 tys. osób w wieku emerytalnym) 127 000 mieszkanców
niedostateczna ilość pielęgniarek środowiskowych w stosunku do rosnących potrzeb ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych,
brak systemu opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych po  godzinie15.oo,
stworzenie właściwych warunków umożliwiających pozostawienie podopiecznych jak najdłużej w swoim środowisku.
Za główne przesłanie elbląskiego Stowarzyszenia LAZARUS przyjęto niesienie pomocy medyczno-pielęgnacyjnej, opiekuńczej i rehabilitacyjnej wszystkim osobom chorym i potrzebującym.
Twórcy LAZARUSA założyli również, że rozszerzenie w tej formie opieki domowej pozwoli przystosować ją do indywidualnych potrzeb każdego odbiorcy, co z kolei jest dość trudne w warunkach domów pomocy społecznej. Pozostawienie zaś osoby chorej w dotychczasowym środowisku umożliwi jej zachowanie poczucia sprawności i niezależności.

W miesiącu marcu 2000r. po odbyciu 2-tygodniowego stażu pracownik administracyjny oraz cztery dyplomowane pielęgniarki rozpoczęły pracę w Elbląskim Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza „LAZARUS”. Strona niemiecka sfinansowała niezbędny sprzęt i wyposażenie stacji jak również przekazała dwa samochody osobowe marki Fiat Seicento, środki łączności oraz sprzęt medyczno-rehabilitacyjny niezbędny do pielęgnacji chorych.

W 2001 roku realizujemy usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne w domu chorego, prowadzimy wypożyczalnię sprzętu medycznego oraz udzielamy pomoc dla osób bezdomnych. Realizując podstawowe cele i zadania  stowarzyszenie systematycznie diagnozuje potrzeby mieszkańców Elbląga i w odpowiedzi na nie  wprowadza   nowe formy i metody niesienia pomocy potrzebującym.
W kolejnym roku 2002 wprowadzamy nową formę pomocy tj. usługi transportowe świadczone dla osób chorych i niepełnosprawnych. Został również utworzony Niepubliczny Zakład Usług Pielęgniarskich w Domu Chorego. Kontrakt na realizacje opieki długoterminowej umożliwił świadczenie bezpłatnych usług dla obłożnie chorych pacjentów


W 2003 roku powstaje punkt charytatywny w odpowiedzi na powiększające się obszary ubóstwa i wykluczenia – z tej formy pomocy korzysta rocznie około 2000 najuboższych mieszkańców Elbląga. Utworzony został również Ośrodek Szkoleniowy Aktywizacji Zawodowej – cieszący się niezwykłą popularnością, ponieważ nie tylko podnosi kwalifikację osób długotrwale bezrobotnych ale również skutecznie rozwiązuje problem bezrobocia, tworząc nowe miejsca pracy i zatrudniając opiekunki w stowarzyszeniu „Lazarus”. W ramach działalności Ośrodka organizowane są kursy dla opiekunki środowiskowej i dziecięcej ,asystenta medycznego i masażysty. Do chwili obecnej przeszkolonych zostało 640 osób bezrobotnych z których 30 % znalazło zatrudnienie w naszej Stacji bądź w innych instytucjach pomocowych.

Kolejne dwa lata to dalszy rozwój dotychczas prowadzonej działalności i wprowadzenie inicjatyw z zakresu promocji zdrowia. Zostały przeprowadzone akcje Białe Niedziele m.in. w Rychlikach 20.06.2004r przy współudziale 110 Szpitala Wojskowego, kuracje antynikotynowe w Braniewie, Pasłęku, Fromborku, Elblągu oraz do chwili obecnej prowadzimy prelekcje antynikotynowe w elbląskich szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych. W 2004 roku otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego.
Systematycznie rozszerzany zakres naszych usług poszerzył krąg naszych podopiecznych. W 2006 roku opieką domową objęliśmy około 200 elblążan, z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego skorzystało 240 osób, przetransportowaliśmy około 2000 osób chorych i niepełnosprawnych, 1800 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym skorzystało z pomocy punktu charytatywnego, 117 osób niepełnosprawnych uczestniczyło w kompleksowej rehabilitacji domowej. Pozyskane zostały dotacje na realizacje zadań statutowych w kwocie 80.2361.00 złotych. Stowarzyszenie „Lazarus” aplikuje po coraz większe środki nie tylko do funduszy krajowych ale również zagranicznych. W 2006 roku podpisane zostało porozumienie z PFRON na realizację 3-letniego programu pod nazwą „Ograniczenie Skutków Niepełnosprawności” na kwotę 1.5 mln złotych, w ramach którego zakupiliśmy nowy samochód Mercedes Vito, nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny oraz zatrudniliśmy profesjonalną kadrę – rehabilitantów, pracownika socjalnego, psychologa, logopedę, pielęgniarki, pracownika wypożyczalni sprzętu, doradcę zawodowego. Zadanie to realizowane jest w powiecie braniewskim, elbląskim i mieście Elblągu. W ramach tego wsparcia 40-stu osobom pomoc ta umożliwiła kontynuowanie pracy lub nauki, 18- stu podjęcie nauki, 88 osób usamodzielniło się a 97 osób poprawiło swoją sprawność.

W 2007 rok był bardzo pracowitym okresem. Podpisaliśmy umowę o realizowanie 2- letniego programu „Aktywności Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym” dofinansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy, w ramach którego przeszkolonych zostało 180 osób pozostających bez zatrudnienia. Kontynuowany był 3- letni program „Ograniczania Skutków Niepełnosprawności”. Programy te były realizowane nie tylko w mieście Elblągu ale również w powiecie elbląskim i braniewskim. Realizowany był również program „Centrum Wsparcia Środowiskowego” – współfinansowany przez Urząd Wojewódzki oferujący środowiskową pomoc rehabilitacyjną i psychologiczną. Do realizacji zadań statutowych angażujemy ponad 70 pracowników.
2008 rok jest okresem kontynuacji programu „Ograniczania Skutków Niepełnosprawności” i „Aktywizacji Zawodowej Grup Zagrożenia Wykluczeniem Społecznym”. W październiku podpisana została umowa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej na realizację kolejnego programu finansowanego przez Europejski Fundusz Społecznych „Pomocna Dłoń” . Projekt przewiduje przeszkolenie 120 osób bezrobotnych m. in. w kierunku opieki środowiskowej, asystenta medycznego i masażysty. Program jest realizowany nie tylko w Elblągu ale również w stacjach Lazarusa województwa Warmińsko-Mazurskiego ( Klebark, Kętrzyn, Jeziorany, Biskupiec, Szczytno).

Również w 2008 roku decyzją Pana Prezydenta miasta Elbląga otrzymaliśmy nową siedzibę o powierzchni 500 mkw z przyległym terenem o powierzchni 1500m kw.z przeznaczeniem na prowadzeniem działalności statutowej jak również utworzenia i prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla 35 osób zaburzonych psychicznie.


2009 rok jest kontynuacją i realizacją 3 projektów oraz rozwojem działalności statutowej Stowarzyszenia.
Jaką organizacją dzisiaj jest stacja Lazarus w Elblągu?

Z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że jest instytucja rozwiązującą bardzo ważne kwestie społeczne nie tylko w mieście Elblągu ale w województwie warmińsko – mazurskim, angażującą do pracy ponad 80 osób – różnego rodzaju specjalistów m.in. pielęgniarki, rehabilitantów , psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników socjalnych, opiekunki, doradców zawodowych, logopedów, kierowców, pracowników administracyjnych,
9 – letnia działalność Stacji Lazarus potwierdza właściwy wybór kierunków oraz form działania. Stowarzyszenie Lazarus oferuje podopiecznym nie tylko profesjonalną pomoc w każdej dziedzinie życia ale kompensuje braki wynikające z istniejącej choroby czy osamotnienia. Do chwili obecnej Stowarzyszenie „Lazarus” pielęgnuje obłożnie chore osoby, rehabilituje osoby niepełnosprawne i wyposaża w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny, transportuje całodobowo osoby chore i niepełnosprawne, tworzy indywidualne programy pomocy, rehabilitacji i terapii. Aktywizuje zawodowo osoby długotrwale bezrobotne, wydaje żywność unijną dla najuboższych mieszkańców Elbląga. Działając w szerokim wachlarzu usług jest instytucją postrzeganą przez lokalną społeczność jako niezwykle potrzebną i pożyteczną.

Jednak sukcesywny rozwój naszej działalności zawdzięczamy bardzo dobrej współpracy z Prezydentem Miasta Elbląga , Urzędem Wojewódzkim i Marszałkowskim, z PFRON-em, organizacjami samorządowymi i III sektora, szpitalami. Prezentując działalność elbląskiej Stacji chciałabym podkreślić, że tworzenie i wspieranie takich instytucji ma ogromne znaczenie w rozwiązywaniu aktualnych problemów społecznych.


30 październik, 2009

Brak możliwości komentowania.